Vyhláška č. 19/1979 Sb.

kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhláška číslo 19/1979 Sb. - výňatek

§ 2 Vyhrazená zdvihací zařízení

(1) Vyhrazená zdvihací zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen "zařízení") jsou tato zařízení s motorickým pohonem:

 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.),
 • jeřáby o nosnosti nad 5000 kg,
 • pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,
 • stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,
 • výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,
 • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

(2) Zařízeními podle této vyhlášky nejsou:

 • vrátky,
 • zdvižné vozíky,
 • stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,
 • zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.),
 • závěsné dopravníky,
 • nakladače,
 • zdvihací čela nákladních automobilů,
 • mechanické rampy,
 • plošiny pro zdvihání automobilů,
 • výsuvné žebříky,
 • prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení,
 • pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů.

§ 7 Revize a revizní zkoušky

Organizace je povinna soustavně ověřovat revizemi a revizními zkouškami další provozní způsobilost zařízení, rozsah a úplnost dokumentace. Tyto revize a revizní zkoušky se provádí v rozsahu a ve lhůtách předepsaných technickými normami, popřípadě technickými podmínkami výrobní organizace.