Nabízené služby - Milan Ševčík

Nabídka služeb, podložená zákonem požadovanou kvalifikací, zahrnuje:

  • revize, resp. revizní zkoušky
  • inspekce
  • prohlídky ocelových konstrukcí jeřábů a jeřábových drah
  • kontroly vázacích a závěsných prostředků používaných u zdvihacích zařízení, popřípadě dalších konstrukčně uzpůsobených strojů
  • opravy zdvihacích zařízení
  • rektifikace jeřábových drah
  • základní, opakované a doplňkové školení jeřábníků, vazačů, obsluh pracovních zdvihacích pojízdných plošin a zvedáků vozidel
  • prověření odborné způsobilosti a vystavení osvědčení-průkazu
  • příprava osob pověřených řízením provozu zdvihacích zařízení (pověřená osoba)
  • vypracování Systému bezpečné práce
Jeřáb

Obrázek: Mostový jeřáb

Naše práce je úzce vymezena zákonem, vyhláškou a nařízeními vlády.

Jedná se to tyto dokumenty:

Zákon č. 309/2006 Sb.

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezp. a ochrany zdraví při práci)

Vyhláška č. 19/1979 Sb.

kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

(závazné pro provozovatele)

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

(závazné pro výrobce)

o technických požadavcích na strojní zařízení